|   home   
|   Structura organizatorica   
|   Indicatori performanta   
|   Despre noi   |
 

STRUCTURA ORGANIZATORICA :

    VIII. Informatica

 INDICATORI SOCIALI DE PERFORMANTA :

COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN :

1. Gradul de cuprindere in activitatea de audit intern a activitatilor desfasurate
2. Gradul de realizare a auditului intern programat
3.Gradul de utilizare a timpului disponibil

| sus |

ASISTENTA SOCIALA :

1.Numar de dosare solutionate în termenul prevazut de lege , din totalul solicitarilor privind stabilirea si plata drepturilor .
2. Numarul de petitii rezolvate, în termenul prevazut de lege
3. Numarul controalelor efectuate în baza prevederilor legale la institutiile si organizatiile cu atributii în domeniul asistentei sociale
4. Reducerea numarului contestatiilor cu privire la stabilirea si plata drepturilor prevazute de lege.
5. Reducerea termenului de realizare a anchetelor sociale si de analiza a rezultatelor acestora
6. Reducerea sumelor platite necuvenit
7. Cresterea gradului de recuperare a sumelor platite necuvenit
8 . Cresterea gradului de recuperare a sumelor acordate cu titlu de subventie conform Legii nr. 34 / 1998.

| sus |

SALARIZARE :

1. Numarul misiunilor de control exercitate asupra institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare si asupra societatilor comerciale care angajeaza personal salariat cu contract de munca si care potrivit legii sunt obligate sa garanteze in plata un salar brut lunar cel putin egal cu nivelul salarului minim brut pe tara.
2. Numarul misiunilor de controlul exercitat asupra institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare
3. Numarul misiunilor de controlul efectuat asupra regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale la care statul sau o unitate administrativa teritoriala este actionar majoritar

| sus |

FINANCIAR – CONTABIL :

1. Asigurarea integritatii patrimoniale
a) Organizarea evidentei tehnice-operative a bunurilor aflate in patrimoniu
b) Evolutia debitorilor pe parcursul anului bugetar
2. Organizarea si tinerea la zi a evidentei contabile si prezentarea la termen a darii de seama contabile
3. Utilizarea cu eficienta si eficacitate a creditelor alocate prin bugetul de stat

| sus |

BIROUL JURIDIC :

          - ATRIBUTII BIROU LEGISLATIE

1. Numarul de contracte colective de munca si acte aditionale verificate si înregistrate în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca
2. Numarul de conflicte de interese înregistrate si conciliate
3. Numarul de dosare primite spre solutionare si sustinerea lor în instantele judecatoresti
4. Numarul de actiuni întreprinse pentru solutionarea problemelor ridicate de Decretul – Lege nr. 118 / 1990 ( stebiliri , contestetii , etc )
5. Numarul de petitii rezolvate în termenul prevazut de lege
6. Numarul de consultatii oferite pe probleme de raporturi de munca .

| sus |

Conform Art. 17 , DGMSS , organizeaza conferinte de presa , pentru aducerea la cunostinta a informatiilor de interes public .
În baza Art. 7 al. ( 1 ) din Legea nr. 544 / 2001 , Art. 16 lit. a-d din NM nr. 123 / 2002 si Art. 8 al. (1) se respecta termenele de raspuns legale , atât în cazul sesizarilor verbale cât si al celor scrise .
În baza Art. 5 din O.G. nr . 27 / 2002 toate petitiile pentru a fi rezolvate s-au dispus masuri de cercetare si analiza detaliata .
Cele mai multe dintre petitii se refera la probleme privind L. nr 416/2001, L. nr. 61/1993, L. nr. 189/2000, O.U. nr. 96/2001.
De asemenea petitiile care nu au fost de competenta institutiei noastre au fost trimise în termenul legal de 5 zile, institutiilor competente în rezolvarea problemelor sesizate, conf. Art. 6 din O.G. nr . 27 / 2002 .
În baza Art. 4 al ( 2 ) din Legea nr. 544 / 2001 , si Art. 3 al ( 1 ) din NM nr. 123 / 2002, în cadrul DGMSS Maramures , din data de 17.07.2002 , functioneaza un birou de relatii cu publicul , în care-si desfasoara activitatea o singura persoana – Petrean Georgeta ,tel . : 0262212432 , conform organigramei DGMSS Maramures . Exista un program de lucru cuprins între orele 8.30 – 16.30 , compartimentul fiind specializat în informare în toate domeniile de activitate a Directiei , dar si al celorlalte institutii aflate în subordonarea / coordonarea MMSS .
Conform Art. 16 , pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masa la informatiile de interes public , DGMSS are desemnat un purtator de cuvânt , în persoana D - nei Daniela Man , tel .: 0262211443 , fax . : 0262212221 , e-mail : dgmss.mm@sintec.ro sau dman@sintec.ro .

Cu respect ,
DIRECTOR EXECUTIV
VICTOR VAUM


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
DIRECTIA GENERALA DE MUNCA SI SOLIDARITATE SOCIALA MARAMURES
P-TA PACII NR.10, 4800, BAIA MARE
Tel/fax : 0262 211443, 0262 212221
e-mail : dgmss.mm@sintec.ro
nr.21006 / 10.01.2003

Conform adresei cu nr. 439 / 2002 privind “Planul de masuri si actiuni pentru anul 2003 în plan teritorial “ , va transmitem acest plan , scopul final fiind ca la nivel national planurile judetene sa îmbrace o forma unitara .DIRECTOR EXECUTIV
VICTOR VAUM


| sus |

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 
 


2003, Directia Muncii - Baia Mare. All rights reserved.