|   home   
|   Structura organizatorica   
|   Indicatori performanta   
|   Despre noi   |
 

INDICATORI DE PERFORMANTA 2002

 

I. Indicatori de performanta pentru compartimentul audit intern

II. Indicatori de performanta in domeniul salarizarii

III. Indicatori de performanta pentru activitatea financiar – contabila

 

I. Indicatori de performanta pentru compartimentul audit intern


1. Gradul de cuprindere in activitatea de audit intern a activitatilor desfasurate in DGMSS Maramures
      Nap = 14        Gc = 100%
      Nai = 14
2. Gradul de realizare a auditului intern programat
      Naa = 14        Gr = 100%
      Nap = 14
3. Gradul de utilizare a timpului disponibil a fost de 80,4% in perioada 01.01–31.12.2002.

| sus |

II. Indicatori de performanta in domeniul salarizarii


1. In perioada 01.01-31.12.2002 au fost efectuate un numar de 5 controale la institutii publice finantate integral din venituri extrabugetare si 39 controale la societati comerciale care angajeaza personal salariat cu contract de munca si care potrivit legii sunt obligate sa garanteze in plata un salar brut lunar cel putin egal cu nivelul salarului minim brut pe tara. Nu s-au constat abateri in acest sens.

2.In ceea ce priveste controlul exercitat asupra institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare au fost controlate cinci institutii:

  - Policlinica Sfanta Maria – Baia Mare
  - Biroul Judetean de Metrologie – Baia Mare
  - Autoritatea Rutiera Romana – Baia Mare
  - Registru Auto Roman – Baia Mare
  - Corpul Gardienilor Publici

Nu s-au constatat abateri in legatura cu aplicarea prevederilor legale ale O.G.14/1998 si ale Legii 27/1999.

3. In ceea ce priveste controlul efectuat asupra regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale la care statul sau o unitate administrativa teritoriala este actionar majoritar, au fost efectuate un numar de9 controale, respective la:

  - SC Vitaspria Baia Sprie
  - SC Salspria Baia Sprie
  - SC Vital Baia Mare
  - SC Acaterm Sighetu Marmatiei
  - SC Urbis Baia Mare
  - SC CET ZONA Sighet
  - SC ENERGOTERM Baia Mare
  - SC Drumuri si Poduri Maramures
  - RA AEROPORTUL Baia Mare

  | sus |

III. Indicatori de performanta pentru activitatea financiar – contabila


Activitatea financiar-contabila a D.G.M.S.S. Maramures are la baza aplicarea prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.72/1996 a finantelor publice precum si ale Legii 743/2001 a bugetului de stat pe anul 2002.
Referitor la aplicarea unitara a prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare au fost vizate urmatoarele:

1.Asigurarea integritatii patrimoniale

a) Organizarea evidentei tehnice-operative a bunurilor aflate in patrimoniu D.G.M.S.S. Maramures se face pe baza Normelor Metodologice privind contabilitatea unitatilor bugetare aprobata prin O.M. F. nr.596/31.12.1970, a planului de conturi prin O.M.F. nr.324/1984, a H.G. nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale si a Legii 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor.
Din bilantul contabil incheiat la 31.12.2002 cu privire la patrimoniul institutiei rezulta:

-mii lei-

Specificare La01.01.2002 la31.12.2002 Observatii
Mijloace fixe 564.046 742.787  
Obiecte de inventar 158.415 215.110  
Disponibil cu destinatie speciala 7.845 7.845 - Garantii gestionar
Mijloace banesti, alte valori 15.524 9.260 - Timbre postale
- Bonuri valorice
- Benzina
- Carti postale
Debitori 2.920 5.368  
Materiale 175.254 156.820 - Carnete de munca
- Foi suplimentare
- Diverse materiale
Cheltuielile institutiilor publice 38.899 38.899  


b) Evolutia debitorilor pe parcursul acestei perioade s-a înregistart o crestere de 5.368 mii lei reprezentand:
      - garantii Romgaz: 353 mii lei
      - taxe CASPEV: 5.015 mii lei

2. Organizarea si tinerea la zi a evidentei contabile si prezentarea la termen a darii de seama contabile

Potrivit art.31(2) din Legea nr.82/1991 republicata, D.G.M.S.S. Maramures depune trimestrial un exemplar din bilantul contabil la termenul stability de minister si care a fost respectat la fiecare termen. De asemenea, potrivit art.22 din acelasi act normative, pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale, institutia intocmeste lunar balanta de verificare.

3. Utilizarea cu eficienta si eficacitate a creditelor alocate prin bugetul de stat

In perioada 01.01.2002 – 31.12.2002, in urma analizei contului de executie a cheltuielilor din bugetul D.G.M.S.S. Maramures, s-au constatat urmatoarele:

- mii lei -

Denumire indicator Cod Prevederi credite Plati effectuate Economii (-)
Deplasari (+)
A.CHELTUIELI CURENTE 01 5.164.000 5.107.777 - 56.223
I. Cheltuieli de personal 02 2.601.000 2.544.800 - 56.200
Cheltuieli cu salariile 10 1.879.919 1.824.326 - 55.593
Salarii de baza 10.01 1.180.000 1.173.443 - 6557
Salarii de merit 10.02 54.440 54.440  
Indemnizatii de conducere 10.03 145.000 149.648 - 4.648
Spor vechime 10.04 225.000 223.504 - 1.496
Fond de premii 10.07 275.479 223.291 - 52.188
Contrib.pt. asig. soc. de stat 11 423.500 423.100 - 400
Chelt. Constit. fd. somaj 12 91.100 91.057 - 43
Deplasari, detasari, transferuri 13 78.000 78.000  
Contrib. Constit. fd. sanatate 14 128.481 128.317 - 164
II. Cheltuieli materiale si servicii 20 2.563.000 2.562.977 - 23
Chelt. intretinere si gospodarire 24 753.700 753.677 - 23
Reparatii capitale 28 1.809.300 1.809.300  

Au fost alocate credite in valoare de 1.809.300 milioane lei pentru reparatii capitale cladire care au fost consumate in suma de 1.809.300 mii lei.
Pentrul anul 2003 sunt necesare fonduri in suma de 2.100 milioane lei pentru reparatii acoperis la sediul D.G.M.S.S maramures
Pentru dotarea institutiei in anul 2003 sunt necesare fonduri de 840 mil. Lei reprezentand:

- centrala telefonica: 1 buc. 40 mil. lei
- Xerox 1 buc. 46 mil. lei
- calculatoare Pentium IV+ Server 5+1 buc. 400 mil. lei
- imprimante 4 buc. 125 mil. lei
- mobilier 91 mil. lei
TOTAL( inclusiv TVA) 840 mil. lei

Fondurile alocate au fost utilizate cu maxima eficienta respectand structura aprobata prin buget, executia bugetara fiind realizata in procent de 98,9%.
In cadrul institutiei este organizat si aplicat controlul financiar preventiv conform normelor legale in vigoare, nu sunt documente refuzate la viza de control financiar preventiv.


| sus |

 

                                                                                                                                                                                                                               

 


 
 


2003, Directia Muncii - Baia Mare. All rights reserved.