|   home   
|   Structura organizatorica   
|   Indicatori performanta   
|   Despre noi   |
 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
DIRECTIA PENTRU DIALOG, FAMILIE SI SOLIDARITATE SOCIALA A
JUDETULUI MARAMURES

R A P O R T

Privind monitorizarea programului de activitate
in baza indicatorilor sociali de performanta stabiliti
pentru judetul MARAMURES

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 444/2001, Ordinului nr. 512/2003 si Ordinul nr. 570/2001 al Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale va prezentam analiza gradului de realizare a programelor de activitate in baza indicatorilor sociali de performanta stabiliti pentru institutiile care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sau in coordonarea ministerului in judetul Maramures pe anul 2003.

INDICATORI SOCIALI DE PERFORMANTA 2003

A. DIRECTIA PENTRU DIALOG, FAMILIE SI SOLIDARITATE SOCIALA MARAMURES
          I. Indicatori sociali de performanta pentru serviciul juridic in domeniul legislatiei muncii
          II. Indicatori sociali de performanta pentru serviciul de asistenta sociala
          III. Indicatori de performanta in domeniul salarizarii
          IV. Indicatori de performanta pentru activitatea financiar – contabila
          V. Activitatea de audit public intern
          VI. Indicatori de performanta in domeniul Resurselor Umane.

 

A. DIRECTIA PENTRU DIALOG, FAMILIE SI SOLIDARITATE SOCIALA MARAMURES


I. Indicatori sociali de performanta pentru serviciul juridic in domeniul legislatiei muncii

1. În conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 130/1996 au fost verificate si înregistrate în cursul anului 2003, pâna la aceasta data un numar de 150 contracte colective de munca si 41 acte aditionale . Mentionam ca în judetul Maramures exista un numar de 451 societati cu peste 21 de salariati, din care 52 cu capital de stat, 18 cu capital mixt si 381 private.

2.În anul 2003 au fost înregistrate si conciliate doua conflicte de interese, respectv:
Ø RBG PHOENIX , înregistrat la MMSS sub nr. 3366/18 din 28.02.2003 ;
Ø SC CONFSTAR SA , înregistrat la MMSS sub nr. 3388/40 din 09.06.2003.

Stari conflictuale au mai fost înregistrate la CNMPN REMIN SA , dar, de fiecare data, prin intermediul institutiei noastre, pe calea dialogului au fost aplanate, semnându-se între partile aflate în conflict Protocoale
3. La instantele judecatoresti am avut înregistrate un numar de 9 cauze, din care 3 solutionate (Anexa A1)
Tot în cursul anului 2003 au fost formulate si un nr. de 6 plângeri penale pentru stopaj la sursa .

4. Petitii au fost înregistrate si solutionate în mod favorabil, un nr. de 15.
Pe probleme de raporturi de munca au fost oferite aproximativ 8.000 consultatii , cel putin 100 pe saptamâna .
La Comisia DL 118/1990 au fost înregistrate 23 de solicitari, din care 11 admise si 12 respinse.

| sus |

II. Indicatori sociali de performanta pentru serviciul de asistenta sociala

1.Numar de dosare inregistrate in anul 2003:

- Alocatii de stat: 12511
- Alocatii suplimentare:16483
- Alocatii plasament-incredintare:550
- Ajutoare financiare:11
- Ajutoare sociale de urgenta: 30
2. Numar de persoane beneficiare si nivelul alocatiilor platite:

      - mii lei -
Nr.crt. Tipul alocatiei Numar persoane beneficiare/luna Nivelul alocatiilor platite
1 Alocatii de stat 40259 105.761.595
2 Alocatii suplimentare 26424 21.439.000
3 Alocatii plasament-incredintare 1443 10.364.846
4 Subventii fundatii L34/1998 80 576.000
5 Alocatii nou nascuti 402 6.752.200
6 Ajutoare financiare 7 420.000
7 Ajutoare sociale de urgenta 25 690.000
8 Ajutoare pentru incalzire 17.311 5.204.737
9 Investitii institutii publice 1 91.977
  TOTAL 151.300.355

3. Numar de dosare solutionate în termenul prevazut de lege , din totalul solicitarilor privind stabilirea si plata drepturilor .

A. Plata prestatiilor familiale

În perioada 1.01.2003 –31.12.2003 , Directia de asistenta sociala , a solutionat toate solicitarile privind stabilirea si plata drepturilor , respectiv a fost solutionat un numar mediu de 2462 dosare / luna , dupa cum urmeaza :
a. Alocatii de stat pentru copii 1043 dosare / luna
b.Alocatii suplimentare 1373 dosare / luna
c. Alocatii de plasament 46 dosare / luna
Conform OUG 26/1997, modificata prin Legea nr.108/1998 privind protectia copilului aflat în dificultate, DDFSS Maramures, a platit în baza hotarârilor Comisiei privind protectia copilului aflat in dificultate, un numar de 1445/beneficiari pe luna, in medie cheltuindu-se de la bugetul de stat suma de 10.364.846 mii lei.
d. alocatii nou nascuti : 4823 dosare în suma de 6.752.200 mii lei

B. Plata ajutoarelor

Pe baza dosarelor si situatiilor primite, Primariile din judet au solutionat si pus în plata un numar de 108.016 dosare pentru urmatoarele drepturi , ca urmare a controalelor si îndrumarii metodologice asigurate de serviciul de specialitate din cadrul DDFSS Maramures :
a. Ajutoare de urgenta 280 dosare în suma de 876.957 mii lei
Precizam ca în perioada ianuarie-decembrie 2003, au fost acordate 25 ajutoare de urgenta de la bugetul de stat in suma de 690.000 mii lei.
b. Ajutoare financiare 7 beneficiari în suma totala de 420.000 mii lei
c. Plata ajutoarelor sociale 78.049 dosare în suma de 64.985.015 mii lei
- Ajutoare pentru încalzire:
- Sistem centralizat -
- Gaze naturale 17.311 dosare în suma de 5.204.737 mii lei
- Lemne 7484 dosare în suma de 4.720.600 mii lei
- Ajutoare de urgenta 280 dosare în suma de 876.957 mii lei
- Ajutoare de înmormântare 69 dosare în suma de 83.380 mii lei

C.Sustinerea financiara a:

a. programelor ONG-urilor care beneficiaza de subventii de la bugetul de stat : Conform Legii 34/1998, au fost acordate subventii unui numar de 80 de beneficiari/luna în suma de 576.000 mii lei.
b. institutiilor de asistenta sociala la care se executa reparatii si modernizari Conform HG 925/2000 a fost aprobata suma de 1.190.000 mii lei, din care a fost platita suma de 1.163.477 mii lei din care în anul 2003 a fost platita suma de 91.977 mii lei

4. Numarul de petitii rezolvate, în termenul prevazut de lege a fost de 48 petitii prin care se solicitau acordarea de ajutoare sociale , ajutoare de urgenta , plata pentru asistenti personali , probleme referitoarela acordarea unor drepturi persoanelor cu handicap , precum si alte doleante , care însa nu faceau obiectul activitatii serviciului nostru , si care au fost redirectionate institutiilor abilitate .
5. Numarul controalelor efectuate în baza prevederilor legale la institutiile si organizatiile cu atributii în domeniul asistentei sociale si eficienta acestora.
În perioada ianuarie –decembrie 2003 s-au efectuat îndrumari metodologice privind drepturile stabilite prin legi speciale din domeniul asistentie sociale : Legea 61 /1993 privind alocatia de stat pentru copii , Legea 416 /2001 privind venitul minim garantat , si Legea 119 / 1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii, la Consiliile Locale de pe raza judetului nostru , rezultatul fiind reducerea numarului de dosare gresit întocmite sau incomplete .
S-au efectuat controale la ONG- urile care beneficiaza de subventii conform Legii 34 /1998 , la un numar de 7 asociatii si fundatii cu sediul in judetul nostru dar si filiale ale asociatiilor si fundatiilor cu sediul in alte judete, constatând legalitatea utilizarii acestor subventii .
6. Reducerea numarului contestatiilor cu privire la stabilirea si plata drepturilor prevazute de lege.
Prin sugestii si îndrumari în vederea virarii sumei în cont personal sau pe carduri , s-a reusit eliminarea contestatiilor aparute . Cele mai multe solicitari se refera la schimbarea unor date personale sau lipsa titularilor de la domiciliu în momentul achitarii alocatiilor .
7. Reducerea termenului de realizare a anchetelor sociale si de analiza a rezultatelor acestora , în vederea acordarii ajutoarelor de urgenta a fost realizat prin intocmirea de grafice de lucru functie de localizarea in judet a domiciliului solicitantilor.
Precizam ca în perioada ianuarie - decembrie 2003 , au fost acordate ajutoare financiare de la bugetul de stat pentru un numar de 7 beneficiari în suma totala de 420.000 mii lei , precum si 25 ajutoare de urgenta de la bugetul de stat în suma de 690.000 mii lei .
8. Reducerea sumelor platite necuvenit am realizat-o prin :
- sistarea din oficiu a copiilor intre 16-18 ani care nu prezinta adeverinte scolare
- o supervizare a tuturor dosarelor noi si a modificarilor de drepturi la punerea lor în plata.
Situatia sumelor platite necuvenit, în aceasta perioada de timp, este urmatoarea:

          - lei-
Tipuri de alocatie   Sold la 01.01.2003 Debite nou const. Debite recuperate Sold la 31.12.2003
Alocatii stat Total 4.092.696 46.825.000 44.370.000 6.547.696
Alocatii supl. Total 10.989.670 11.111.110 15.945.000 6.155.780
Alocatii încredintare Total 2.500.000 2.190.000 - 4.690.000
T O T A L   17.582.366 60.126.110 60.315.000 17.393.476

9. Cresterea gradului de recuperare a sumelor platite necuvenit .
S-a ajuns la o colaborare mai buna cu Administratiile financiare si cu debitorii, fapt ce a determinat ca debitele constituite sa poata fi recuperate în procent de 100 % prin retineri lunare , preluari ale Adm. Financiare , sau achitari ale debitorilor .

10.Gradul de utilizare a creditelor bugetare

        - mii lei -
Nr. crt Indicatori Credite repartizate Plati nete Grad de utilizare
%
1 Alocatii de stat 105.847.825 105.761.595 99.91
2 Alocatii suplimentare 21.465.200 21.439.000 99.87
3 Alocatii de plasament 10.391.875 10.364.846 99.73
5 Subventii fundatii 576.000 576.000 100
6 Alocatii nou nascuti 6.752.200 6.752.200 100
8 Ajutoare financiare 420.000 420.000 100
9 Ajutoare de urgenta 690.000 690.000 100
10 Ajutoare pt. incalzire 5.205.055 5.204.737 99.99
11 Investitii institutii asist.soc. 91.977 91.977 100
12 Taxe postale 7.692.198 7.692.198 100
TOTAL
151.440.132
151.300.355
99,9

| sus |


III. Indicatori de performanta in domeniul salarizarii


1. In baza Ordinului M.M.S.S. nr. 570/2001 in perioda 01.01.-31.12.2003 s-a desfasurat controale privind :
- negocierea contractelor colective de munca conform Legii 130/1996 privind contractul colectiv de munca Republicata la 61 de unitati din judetul Maramures :
- garantarea in plata a salariului minim brut pe tara in baza Legii Nr. 68/1993 la 150 de unitati ca urmare a verificarii grilei
de salarizare din contractele colective ;
- controale la 8 agenti economici ( 7 societati comerciale si o regie autonoma AEROPORT ) in baza O.U.G.. Nr.79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar .S-a verificat modul de aplicare a prevederilor actului normativ mentionat precum si Ordinul 502 al ministrului administratiei publice de aplicare in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala a prevederilor O.U.G.nr.79/2001 ;
- controale efectuate in baza O.G. nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare la Corpul Gardienilor Publici ;
-controale efectuate la 7 institutii publice in baza O.U.G. Nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici, O.U.G. nr.191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si Decretului 92/1976 privin carnetele de munca.
Din verificarile efectuate au rezultat urmatoarele deficiente:
- stabilirea gresita a salariilor de baza;
- nu sunt operate in toate cazurile in carnetele de munca gradul si treapta profesionala;
- stabilirea gresita a salariilor de baza in invatamant prin incadrarea eronata in transa de vechime corespunzatoare;
- carnete de munca care nu au fost operate la zi;
- inregistrarile din statele de plata nu corespund cu cele din carnetele de munca.

2. In baza O.G. Nr. 27/2002 aprobata si modificata prin Legea Nr.233/2002 in perioada 01.01.-31.12.2003 a fost solutionate 15 petitii din care :
- 4 petitii de la personae fizice privind drepturile de care acesta beneficiaza conform Codului Muncii;
- 5 petitii de la institutii publice privind salarizarea;
- 5 petitii de la societati private avand ca obiect legea 19/2000, Codul Muncii;
- 1 petitie de la un sindicat referitor la contractul colectiv de munca pe ramura.

| sus |

IV. Indicatori de performanta pentru activitatea financiar – contabila

Activitatea financiar-contabila a D.D.F.S.S. Maramures are la baza aplicarea prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.500/2002 a finantelor publice precum si ale Legii 631/2002 a bugetului de stat pe anul 2003.
Referitor la aplicarea unitara a prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare au fost vizate urmatoarele:
1. Asigurarea integritatii patrimoniale
a) Organizarea evidentei tehnice-operative a bunurilor aflate in patrimoniu D.D.F.S.S Maramures se face pe baza Normelor Metodologice privind contabilitatea unitatilor bugetare aprobata prin O.M. F. nr.596/31.12.1970, a planului de conturi prin O.M.F. nr.324/1984, a H.G. nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale si a Legii 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor.
Din bilantul contabil incheiat la 31.12.2003 cu privire la patrimoniul institutiei rezulta:

      - mii lei -
Specificare La
01.01.2003
La
31.12.2003
Observatii
Mijloace fixe 756.944 5.307.125  
Obiecte de inventar 220.629 297.755  
Disponibil cu destinatie speciala 3.869 4.344 - Garantii gestionar
Mijloace banesti, alte valori 9.938 44.582 - Timbre postale
- Bonuri valorice
- Benzina
- Carti postale
Debitori 5.780 26.418  
Materiale 44.034 30.803 - Carnete de munca
- Foi suplimentare
- Diverse materiale
Cheltuielile investitii 38.899 38.899  

b) Evolutia debitorilor pe parcursul acestei perioade s-a înregistrat
o crestere de 26.418 mii lei reprezentand:
- garantii Romgaz: 353 mii lei
- taxe CASPEV: 26.065 mii lei

2. Organizarea si tinerea la zi a evidentei contabile si prezentarea la termen a darii de seama contabile

Potrivit art.31(2) din Legea nr.82/1991 republicata, D.D.F.S.S Maramures depune un exemplar din bilantul contabil la termenul stabilit de minister si care a fost respectat la fiecare termen. De asemenea, potrivit art.22 din acelasi act normativ, pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale, institutia intocmeste lunar balanta de verificare.

3. Utilizarea cu eficienta si eficacitate a creditelor alocate prin bugetul de stat
In perioada 01.01.2003 – 31.12.2003, in urma analizei contului de executie a cheltuielilor din bugetul D.D.F.S.S. Maramures, s-au constatat urmatoarele:

        - mii lei -
Denumire indicator Cod Prevederi
2003
Plati efectuate
2003
Economii
A.CHELTUIELI CURENTE 01 5.111.794 5.110.289 -1.505
I. Cheltuieli de personal 02 3.672.000 3.671.383 -617
Cheltuieli cu salariile 10 2.612.546 2.612.531 -15
Salarii de baza 10.01 1.625.915 1.625.900 -15
Salarii de merit 10.02 68.382 68.382 -
Indemnizatii de conducere 10.03 161.464 161.464 -
Ore suplimentare 10.06 51.305 51.305 -
Spor vechime 10.04 315.000 315.000 -
Fond de premii 10.07 371.803 371.803 -
Contrib.pt. asig. soc. de stat 11 652.718 652.116 -602
Chelt. Constit. fd. somaj 12 91.439 91.439 -
Deplasari, detasari, transferuri 13 132.705 132.705 -
Contrib. Constit. fd. sanatate 14 182.592 182.592 -
II. Cheltuieli materiale si servicii 20 1.140.000 1.139.291 -709
Chelt. intretinere si gospodarire 24 995.000 994.823 -177
Reparatii capitale 28 - -  
Obiecte inventar 26 70.000 69.821 -179
Reparatii curente 27 50.000 49.982 -18
Carti si publicatii 29 25.000 24.665 -335
III.Cheltuieli capital 70 299.794 299.615 -179

Au fost alocate credite in valoare de 50 milioane lei pentru reparatii curente cladire care au fost consumate in suma de 50 mii lei.
Pentru dotarea institutiei in anul 2004 sunt necesare fonduri de 886 mil. Lei reprezentand:
- centrala telefonica: 1 buc. 60 mil. lei
- Xerox 1 buc. 60 mil. lei
- calculatoare Pentium IV+ Server 5 buc. 400 mil. lei
- imprimante 2 buc. 125 mil. lei
- mobilier 100 mil. lei
TOTAL( inclusiv TVA) 886 mil. lei
Fondurile alocate au fost utilizate cu maxima eficienta respectand structura aprobata prin buget, executia bugetara fiind realizata in procent de 99,9%.
In cadrul institutiei este organizat si aplicat controlul financiar preventiv conform normelor legale in vigoare, nu sunt documente refuzate la viza de control financiar preventiv.

| sus |

V. Activitatea de audit public intern

In cursul anului 2003 in planul anual de audit public intern au fost cuprinse 14 activitati grupate pe servicii, birouri :
Legislatie, Asistenta sociala, Financiar- contabilitate- administrativ, Resurse Umane.
Pentru evaluarea si aprecierea activitatii de audit public intern sunt utilizati indicatorii cantitativ precum :
1. Gradul de cuprindere in activitatea de audit intern a activitatilor desfasurate de D.D.F.S.S. Maramures ( G.c )
G.c= Nap / Nai* 100= 14/15*100=93,35%
Nap= numarul total al activitatilor programate pentru auditu intern conform planului =14
Nai = numarul total al activitatilor institutiei =15
2. Gradul de realizare a auditului intern programat ( Gr )
Gr =Naa / Nap * 100 = 14/14*100=100 %
Naa = numarul total al activitatilor auditate, conform planului de audit =14
Nap = numarul total al activitatilor programate pentru auditul intern =14
3. Gradul de utilizare a timpului disponibil (Gu )
Gu = Te / Td * 100 = 229 om- zile / 254 om- zile *100 = 90,2 %
Te = timp efectiv lucrat = 229 om – zile
Td = timp maxim disponibil = 254 om – zile .

| sus |

VI. Indicatori de performanta in domeniul Resurselor Umane.

1. Obiectivele stabilite pentru fiecare functionar public si personal contractual din cadrul D.D.F.S.S.Maramures pe anul 2003 au fost indeplinite integral si in termen in procent de 100 %.
2. Gestionarea numarului de personal si a cheltuielilor de personal aprobate institutiei prin buget s-a efectuat in conditii de econamicitate cu incadrarea in numarul de functii publice si personal contractual in limita sumelor cu aceasta destinatie astfel:

Specificare Aprobat 2003 Realizat 2003 %
Nr. Personal 35 32 91,4
Cheltuieli de personal- mii lei 3.672.000 3.671.383 99,9

S-a realizat o economie la numarul de personal de trei persoane datorita blocarii posturilor vacante.
3. In domeniul formarii profesionale a functionarilor publicii si personalului contractual in anul 2003 din total personal de 32 salariati a participat la curs de perfectionare 1 persoana in domeniul managementului Resurselor Umane si 6 persoane la instruiri rezultand un procent de 21,9 %.

| sus |

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 


 
 


2003, Directia Muncii - Baia Mare. All rights reserved.