|   home   
|   Structura organizatorica   
|   Indicatori performanta   
|   Despre noi   |
 

 

REGULAMENT - CADRU
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL
DIRECTIILOR PENTRU DIALOG, FAMILIE
SI SOLIDARITATE SOCIALA - TERITORIALE

DECEMBRIE - 2003

 

CAPITOLUL I - Dispozitii generale
CAPITOLUL II - Atributii generale
CAPITOLUL III - Organizare si functionare
CAPITOLUL IV - Conducerea pe niveluri ierarhice
CAPITOLUL V - Atributiile compartimentelor din structura organizatorica a DDFSS
CAPITOLUL VI - Dispozitii finale

 

Capitolul I


Dispozitii generale


Art.1 - Directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala teritoriale, denumite in continuare, prescurtat DDFSS, sunt organizate si functioneaza in baza Hotararii Guvernului nr.737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.2 (1) – DDFSS este institutie publica cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat.
DDFSS este serviciu public descentralizat al ministerului - asigura in teritoriu aplicarea unitara a legislatiei muncii, protectiei sociale, asistentei sociale si familiei.
(2) - DDFSS isi exercita atributiile, in principal, in urmatoarele domenii:
a) dialog social legislatie, salarizare, conflicte si contracte colective de munca;
b) audit public intern
c) asistenta sociala;
d) resurse umane;
e) financiar, contabilitate;
f) informatica
(3) - In exercitarea atributiilor DDFSS are dreptul sa ceara, iar agentii economici, celelalte persoane fizice si juridice care incadreaza personal, au obligatia sa prezinte documentele necesare verificarii si controlului asupra modului in care se aplica legislatia in domeniul de activitate al DDFSS.

| sus |

Capitolul II

ATRIBUTII GENERALE


Art.3 - DDFSS, indeplineste urmatoarele atributii :
a) atributii privind auditul intern in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 119/1999, privind auditul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) organizeaza si coordoneaza activitatile de asistenta sociala de ocrotire a minorilor si familiei, a batranilor pensionari si nepensionari, precum si a altor categorii de persoane vulnerabile;
c) colaboreaza cu organizatiile non-profit care au ca obiect de activitate protectia sociala;
d) sprijina agentii economici si unitatile bugetare in vederea aplicarii corecte si concrete a legislatiei in domeniul salarizarii, normarii muncii, incheierii contractelor colective de munca;
e) solicita agentilor economici si institutiilor publice ca in aplicarea legislatiei sa ia masuri pentru inlaturarea deficientelor constatate;
f) aplica masuri de sanctionare contraventionala, a celor care incalca dispozitiile legale din domeniul muncii si solidaritatii sociale;
g) sprijina actiunea de negociere a contractelor colective de munca; inregistreaza si organizeaza evidenta acestora;
h) asigura aplicarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata si a Hotararii de Guvern nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a ordonantei ;
i) exercita in conditiile prevazute de lege, concilierea si arbitrajul in cazul conflictelor de interese;
j) colaboreaza cu celelalte institutii si unitati in vederea indeplinirii atributiilor proprii;
k) desfasoara activitati in domeniul respectarii drepturilor femeii si politicilor familiale;
l) distribuie bilete de odihna si tratament persoanelor indreptatite, pe baza solicitarilor acestora, in cotele stabilite prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.

Art.4 - DDFSS asigura secretariatul comisiilor care isi desfasoara activitatea pe unele domenii de activitate ale acesteia, pe baza propriilor regulamente de organizare si functionare.

| sus |

Capitolul III

Organizare si functionare


Art.5 - Structura organizatorica a DDFSS:
Directorul executiv, conduce intreaga activitate a directiei si este presedintele colegiului de
conducere.
1. Directorul executiv are in coordonare directa urmatoarele compartimente :
a) dialog social legislatie, salarizare, conflicte si contracte colective de munca ;
b) audit public intern ;
c) compartimentul relatii cu publicul ;
d) informatica.
2. Director executiv adjunct – economic, coordoneaza activitatea urmatoarelor compartimente :
a) resurse umane;
b) financiar, contabilitate;
3. Director executiv adjunct – asistenta sociala, coordoneaza activitatea urmatoarelor compartimente :
a) monotorizare prestatii si servicii sociale;
b) monotorizare programme pentru familie;
c) finantare asistenta sociala.

Art.6 - Compartimentele din structura organizatorica a directiei se pot organiza, potrivit legii, la nivel
de serviciu sau birou, in functie de importanta si complexitatea activitatii si potrivit structurii organizatorice aprobate prin Ordinul nr.231/2003 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.

| sus |


Capitolul IV

Conducerea pe niveluri ierarhice


Art.7 - Director executiv al DDFSS raspunde de buna desfasurare a activitatii directiei si
este numit prin ordin de catre ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, conform legii, cu avizul consultativ al prefectului. Pe langa Director executiv al directiei functioneaza colegiul de conducere al directiei, ca organ consultativ.

Art.8 - Director executiv conduce intreaga activitate a directiei si o reprezinta in raporturile cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu organele administratiei publice locale, celelalte institutii publice, unitati economice si cu alte persoane juridice si fizice.
In aplicarea prevederilor legale, Director executiv emite decizii si adopta masurile necesare pentru ducere la indeplinire a lor.

Art.9 - Director executiv are in principal, urmatoarele atributii:
1. asigura si raspunde de crearea conditiilor necesare realizarii obiectului de activitate al directiei, in limitele competentei acordate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si cu respectarea prevederilor legale;
2. organizeaza activitatea in vederea aplicarii actelor normative in vigoare, a ordinelor ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, precum si a normelor de aplicare care reglementeaza indeplinirea prevederilor acestora;
3. organizeaza, prin decizie, controlul financiar preventiv propriu in cadrul compartimentului financiar, contabilitate, administrativ;
4. vizeaza principalele proiecte de operatiuni care sunt supuse controlului financiar preventiv propriu;
5. stabileste masuri pentru paza, asigurarea si protejarea patrimoniului ;
6. organizeaza potrivit reglementarilor in vigoare activitatile de protectia muncii, paza securitatii incendiilor si aparare civila;
7. numeste si elibereaza din functie, potrivit legii, personalul din cadrul directiei;
8. stabileste raspunderea materiala pentru pagubele rezultate din neindeplinirea obligatiilor ce revin salariatilor directiei si ia masuri de recuperare a acestora;
9. asigura legatura cu sindicatele si reprezentantii salariatilor;
10. indeplineste obligatiile prevazute de lege in calitate de ordonator tertiar de credite;
11. aplica sanctiunile prevazute de lege pentru personalul DDFSS;
12. aproba programarea si efectuarea concediilor de odihna pentru personalul din subordine; pentru directorul executiv concediul se aproba de ministru sau, dupa caz, de secretarul de stat coordonator;
13. organizeaza potrivit reglementarilor in vigoare activitatea de audit public intern: aproba planul anual de audit public intern, aproba bilantul contabil si contul de executie bugetara dupa certificarea de catre auditorul intern;
14. in calitate de presedinte al comisiei de aplicare a Decretului – Lege nr.118 /1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in aplicarea Legii nr.189/2000, organizeaza activitatea comisiei si urmareste aplicarea intocmai a prevederilor legale;
15. urmareste modul in care se realizeaza activitatea comisiei de reconstituire a vechimii in munca;
16. potrivit prevederilor Ordonantei de Guvern nr.129/2000 republicata si a Hotararii de Guvern nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a ordonantei, este presedintele comisiei pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala si indeplineste atributiile prevazute de lege pentru indeplinirea acestei functii; asigura secretariatul tehnic al comisiei precum si spatiul necesar desfasurarii acestei activitati;
17. premiaza sau sanctioneaza personalul Directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala cu consultarea directorilor executivi adjuncti si a sefilor de compartimente ;
18. indeplineste si alte atributii stabilite de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sau prefectul judetului, sau cele ce revin din aplicarea actelor normative.


Art.10 - Colegiul de conducere al directiei - organ consultativ al directorului general al DDFSS, se compune din 5:
Ø director executiv - presedinte;
Ø directorii executivi adjuncti;
Ø responsabili ai principalelor compartimente ale directiei sau reprezentanti ai salariatilor dupa caz.
Componenta nominala a colegiului se aproba de directorul executiv al DDFSS.
Colegiul isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu.


Art.11 - Colegiul de conducere al directiei se intruneste lunar sau de cate ori este nevoie sub conducerea directorului executiv si isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
Adopta recomandari prin votul deschis a cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor prezenti, iar recomandarile se pot concretiza cu acordul directorului general, prin decizii sau se pot aduce direct la cunostinta celor interesati.

Art.12 - Colegiul de conducere al directiei are in principal urmatoarele atributii :
Ø analizeaza activitatea profesionala pe ansamblul directiei sau pe compartimente de munca si
recomanda adoptarea de masuri prin a caror aplicare sa se asigure o utilizare mai buna a personalului, care sa duca la obtinerea de rezultate concrete;
Ø prezinta propuneri pentru imbunatatirea organizarii activitatii si conditiilor de munca ale salariatilor;
Ø analizeaza proiectul regulamentului intern al directiei;
Ø analizeaza propunerile de dezvoltare a unor activitati;
Ø analizeaza si propune masuri privind pregatirea si perfectionarea profesionala a salariatilor;
Ø propune masuri pentru organizarea de consultari, dezbateri si alte actiuni in vederea insusirii de catre salariati a unor metode si tehnici eficiente de lucru;
Ø analizeaza modul de realizare a actiunilor sociale pe ansamblul directiei;
Ø dezbate concluziile rezultate in urma controalelor efectuate de corpul de control al ministerului si
controlul financiar de gestiune sau de alte organe si propune masuri de inlaturare a neajunsurilor constatate si de imbunatatirea activitatii;


Art.13 – Director executiv adjunct economic - conduce activitatile compartimentelor coordonate si reprezinta directia in raporturile cu alte institutii publice locale si organizatii, pe baza delegarilor de competenta dispuse de directorul executiv. Este numit, conform legii, de ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei.


Art.14 - Director executiv adjunct economic are in principal urmatoarele atributii:
1. este inlocuitorul de drept al directorului general in lipsa acestuia;
2. raspunde de intocmirea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul urmator, pe care-l prezinta ordonatorului de credite care il inainteaza Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
3. acorda viza de control financiar preventiv propriu pentru fondurile alocate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pentru activitatea proprie; asigura ca documentele prezentate la viza sa fie inscrise in Registrul proiectelor de operatiuni prevazute a fi prezentate la viza de control financiar preventiv propriu;
4. poate acorda imputernicire cu aprobarea directorului executiv, unei alte persoane, in vederea exercitarii controlului financiar preventiv propriu;
5. raspunde pentru legalitatea si regularitatea incadrarii in limitele bugetare aprobate asupra operatiunilor pentru care s-a dat viza de control financiar preventiv propriu;
6. asigura si verifica fundamentarea lunara a creditelor solicitate catre ordonatorul principal pentru activitatea curenta, investitii si prestatii de alocatii sociale;
7. urmareste asigurarea unei executii bugetare corespunzatoare in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
8. stabileste masuri pentru buna gestionare si integritate a patrimoniului directiei, initiaza actiuni de efectuare a inventarierii patrimoniului si asigura instruirea personalului desemnat pentru efectuarea acestora;
9. organizeaza tinerea la zi a evidentei contabile pentru activitatea proprie;
10. asigura buna desfasurare si in securitate a activitatilor financiar contabile si administrative ce decurg din prevederile Ordonantei de Guvern nr.129/2000, republicata si a Hotararii de Guvern nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a ordonantei;
11. stabileste modalitati corecte de exploatare si intretinere eficienta a tehnicii de calcul din dotare, ia masurile necesare pentru includerea tuturor compartimentelor directiei in sistemul de prelucrare automata a datelor, prin corelare cu strategia de informatizare a Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
12. mentine legatura cu serviciul de informatica din Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pentru organizarea activitatilor pe plan judetan cu strategia pe termen lung de informatizare a ministerului;
13. urmareste testarea si exploatarea produselor program realizate de serviciul de informatica din Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
14. asigura întocmirea statului de functii al personalului în concordanta cu structura organizatorica a directiei, îl prezinta directorului executiv si îl înainteaza ministerului pentru aprobare;
15. intocmeste programul de pregatire si perfectionare profesionala a personalului directiei si-l supune aprobarii conducatorului institutiei, ia masuri pentru realizarea acestui program;
16. asigura resursele financiare si materiale necesare pentru desfasurarea activitatii de paza, protectia muncii, PSI, aparare civila;
17. coordoneaza, indruma si sprijina activitatea de administrare si gospodarire a patrimoniului directiei;
18. raspunde de intocmirea tuturor situatiilor privind finantarea institutiei;
19. intocmeste aprecierile profesionale pentru personalul subordonat si propune calificativele corespunzatoare;
20. raspunde de situatiile statistice întocmite la nivel de institutie;
21. face parte din comisia de examinare la concursurile organizate în cadrul directiei;
22. întocmeste monitorizarea cheltuielilor de personal, pe care o transmite la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
23. intocmeste si aproba, dupa caz, fisele posturilor si graficele de plecare in concediu ale salariatilor din subordine;
24. organizeaza gestionarea si distribuirea biletelor de odihna;
25. coordoneaza activitatea de investitii si achizitii, precum si activitatea referitoare la reparatiile curente si capitale;
26. indeplineste alte atributii stabilite de directorul executiv.

Art. 15 - Director executiv adjunct de asistenta sociala - conduce activitatile compartimentelor coordonate si reprezinta directia in raporturile cu alte institutii publice locale si organizatii, pe baza delegarilor de competenta dispuse de directorul executiv. Este numit, conform legii, de ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei.

Art. 16 - Director executiv adjunct de asistenta sociala are in principal urmatoarele atributii:
1. coordoneaza activitatea de asistenta sociala si familie din cadrul directiei;
2. urmareste aplicarea prevederilor actelor normative privind acordarea drepturilor la prestatii si servicii de asistenta sociala;
3. administreaza si gestioneaza fondurile alocate pentru plata drepturilor de asistenta sociala;
4. verifica modul cum sunt utilizate creditele bugetare si se preocupa de eliminarea debitelor create;
5. participa la elaborarea proiectului de strategie privind dezvoltarea asistentei sociale in plan teritorial si asigura sprijin persoanelor aflate în dificultate;
6. indruma si coordoneaza realizarea de studii, evaluari si sinteze privind aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;
7. întocmeste si înainteaza directorului executiv pentru apobare documentatia privind deschiderea/sistarea/încetarea dreptului la prestatiile si serviciile de asistenta sociala, reglementate de lege;
8. avizeaza documentatia pentru deschiderea dreptului la prestatii si plata drepturilor de asistenta sociala;
9. intocmeste fisele de post si aprecierile profesionale pentru personalul din compartimentele care ii sunt subordonate si propune calificativele corespunzatoare;
10. raspunde de situatiile statistice întocmite la nivel de institutie;
11. organizeaza si coordoneaza activitatea din domeniul asistentei sociale si familiei - prestatii, servicii sociale, coordonare si monitorizare institutii ;
12. coordoneaza si urmareste realizarea unor programe si servicii sociale in colaborare cu serviciile administratiei publice locale, cu organizatiile neguvernamentale, alti reprezentanti ai societatii civile, pentru solutionarea unor situatii de risc social din teritoriu;
13. asigura indrumare metodologica privind activitatea institutiilor specializate care realizeaza servicii de asistenta sociala, finantate de la bugetul de stat si de la bugetele locale stabilind prioritati si solutii de interventie in teritoriu, monitorizand activitatea si colaborarea cu diverse institutii (Prefectura, primarii, cantine de ajutor social, ONG-uri);
14. indeplineste si alte sarcini dispuse de conducerea directiei.

Art. 17 - Coordonatorii activitatilor desfasurate de compartimentele prevazute in structura directiei, au in principal urmatoarele atributii:
1. raspund de realizarea de calitate si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate compartimentelor pe care le coordoneaza;
2. realizeaza efectiv o parte din lucrarile repartizate compartimentului;
3. prezinta si sustine la seful ierarhic lucrarile si corespondenta elaborate in cadrul compartimentului; raspund pentru activitatea desfasurata de compartimentul pe care il coordoneaza;
4. realizeaza si alte sarcini primite pe linie ierarhica

| sus |

Capitolul V

Atributiile compartimentelor din structura organizatorica a DDFSS

1. Compartimente subordonate directorului

Art.18 - Atributiile compartimentului dialog social legislatie, salarizare, conflicte si contracte colective de munca sunt in principal :
Ø indruma si sprijina aplicarea unitara a prevederilor din legislatia muncii, solidaritatii sociale si familiei, in unitatile din sectorul public potrivit competentei ce rezulta din actele normative in vigoare.
Ø la solicitarea factorilor interesati, sprijina si acorda asistenta de specialitate la negocierea Contractelor colective de munca,
Ø urmareste daca Contractele colective de munca au fost incheiate, modificate, suspendate sau inceteaza in conditiile legii ;
Ø opereaza la zi actele necesare privind inregistrarea, incheierea, modificarea si incetarea Contractelor colective de munca;
Ø indeplineste atributiile legale ce-i revin pentru solutionarea conflictelor de interese (inclusiv tinerea la zi si transmiterea la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei in forma convenita a acestora);
Ø indeplineste lucrari de pregatire a comisiilor de arbitraj si mediere luand legatura cu organizatiile sindicale si patronale locale, transmitand propunerile respective Directiei legislatia muncii din Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
Ø transmite trimestrial situatia grevelor declansate in judete sau in municipiul Bucuresti;
Ø constata si sanctioneaza in baza imputernicirii ministrului muncii solidaritatii si familiei contraventiile prevazute de art.5 din Legea nr. 130/1996 si art. 88 din Legea nr. 168/1999;
Ø participa la activitatea comisiei de reconstituire a vechimii in munca si a comisiei de stabilire a drepturilor reglementate prin Legea nr. 189/2000;
Ø organizeaza actiuni de instruire cu factorii interesati pentru cunoasterea si insusirea dispozitiilor legale din domeniul legislatiei muncii si protectiei sociale;
Ø solutioneaza in termenul legal in conformitate cu reglementarile în vigoare, scrisorile primite de la salariati, cetateni, unitati sau cele transmise de minister si acorda relatii de specialitate publicului in domeniul aplicarii legislatiei muncii;
Ø indeplineste atributiile de oficiu juridic pentru directie precum si prin delegare pentru minister;
Ø redacteaza actiunile in care directia are calitate procesuala de reclamant;
Ø redacteaza in conformitate cu prevederile codului de procedura civila intampinarile in care directia are calitate procesuala de parat (calitate procesuala pasiva);
Ø organizeaza intalniri cu personalul de specialitate al agentilor economici pentru prelucrarea noilor reglementari din domeniul salarizarii;
Ø acorda asistenta de specialitate in domeniul salarizarii si la solicitarea institutiilor publice si a persoanelor fizice angajate in sectorul bugetar;
Ø analizeaza aspecte reiesite din corespondenta cu persoanele fizice din diferite unitati bugetare, referitor la modul de aplicare a reglementarilor in domeniul salarizarii si ia masuri de respectare a prevederilor legale in domeniul salarizarii;
Ø asigura colectarea si prelucrarea informatiilor cu privire la salarizarea personalului din sectorul bugetar si elaboreaza materiale documentare cu privire la aceste probleme;
Ø asigura impreuna cu serviciile descentralizate ale Ministerului Finantelor Publice modul de aplicare a salarizarii la regiile autonome si propune masurile ce se impun pentru asigurarea unei corelari cat mai bune intre nivelul salariilor si rezultatele obtinute in activitate;
Ø asigura colectarea si prelucrarea informatiilor cu privire la salarizarea personalului din regiile autonome si societatile comerciale si elaboreaza materiale documentare cu privire la aceste probleme;
Ø asigura asistenta de specialitate in domeniul salarizarii, la solicitatea persoanelor fizice angajate la societati comerciale, companii nationale si regii autonome;
Ø analizeaza aspectele reiesite din scrisorile adresate directiei de salariatii din diferite sectoare de activitate cu privire la modul de aplicare a reglementarilor din domeniul salarizarii si ia masuri de eliminare a unor aplicari gresite.
Ø participa in cadrul organismelor cu structura bilaterala, ca mediatori abilitati, cu ocazia negocierii drepturilor salariale, ce se acorda prin contractele colective de munca la nivel de unitate;
Ø acorda asistenta de specialitate la cererea partenerilor sociali in procesul negocierilor salariale la nivel de unitati economice;
Ø acorda asistenta de specialitate partenerilor sociali in cazul unor conflicte de munca pe probleme de salarizare.
Ø organizeaza activitatea de aplicare, indrumare si consultanta in domeniul legislatiei muncii si salarizarii la societati comerciale si institutii publice din judet;
Ø organizeaza activitatile specifice directiei de acordare a asistentei si consultantei de specialitate persoanelor juridice si fizice , de prevenire si conciliere a conflictelor de munca si de solutionare conform legii, informand Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei asupra modului de solutionare;
Ø intocmeste situatii lunare, trimestriale sau de cate ori este nevoie, solicitate de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pe domeniul sau de activitate;
Ø intocmeste Regulamentul de Organizare si Functionare dupa regulamentul cadru primit de la Directia Management Resurse Umane si-l inainteaza spre aprobare directorului executiv al directiei;
Ø solutioneaza contestatiile la procesele verbale de control întocmite de organele de control ale directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala teritoriale, pentru sumele care, potrivit legii, sunt de competenta DDFSS;
Ø alte atributii stabilite pe linie ierarhica;

Art.19 – Atributiile compartimentului de Audit public intern
Auditul intern din cadrul Directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala este o activitate in directa subordonare a directorului executiv.
Activitatea de audit public intern consta in efectuarea permanenta de verificari, inspectii si analize
ale sistemului propriu de control financiar preventiv in scopul evaluarii obiective a masurii in care acesta asigura indeplinirea obiectivelor directiei si utilizarea resurselor in mod economic, eficace si eficient, pentru a raporta conducerii constatarile facute, slabiciunile identificate si masurile propuse de ameliorare a performantelor directiei.
Activitatea de audit public intern se exercita in baza “Normelor metodologice privind organizarea
si functionarea activitatii de audit public intern in cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, precum si la nivelul institutiilor/ unitatilor subordonate sau aflate sub autoritatea ministerului”, avizate de Ministerul Finantelor Publice sub nr. 671761/2000 si nr.411463/2001 si aprobate prin ordin al ministrului.
Alte activitati desfasurate de catre compartimentul de audit public intern din cadrul unitatilor subordonate sunt urmatoarele:
1. Auditorul intern are menirea de a oferi conducerii institutiei publice o protectie si o consiliere constructiva raspunzand nevoilor (cerintelor) conducerii; vizeaza pertinenta si eficacitatea sistemului de control intern din cadrul institutiei publice, precum si calitatea executarii/indeplinirii atributiilor de serviciu.
2. Auditul intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate de directie ;
3. Compartimentul de audit public intern trebuie sa exercite, fara a se limita la acestea, urmatoarele atributii :
a) certificarea trimestriala si anuala, insotita de un raport de audit a bilantului contabil si a contului de executie bugetara ale Directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala, prin verificarea legalitatii , realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune; certificarea se face inaintea aprobarii de catre conducatorul Directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala in cauza a bilantului contabil si a contului de executie bugetara;
b) examinarea legalitatii, regularitatii si conformitatii operatiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase si fraudelor, si pe aceste baze, propunerea de masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;
c) supravegherea regularitatii sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmarire si control al indeplinirii deciziilor;
d) evaluarea economicitatii, eficacitatii si eficientei cu care sistemele de conducere si de executie existente in cadrul institutiei publice ori la nivelul unui program/proiect finantat din fonduri publice care utilizeaza resurse financiare, umane si materiale pentru indeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite;
e) identificarea slabiciunilor sistemelor de conducere si control, precum si a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operatiuni si propunerea de masuri pentru corectarea acestora si pentru diminuarea riscurilor, dupa caz.
4. Proiectele de buget intocmite de ordonatorii de credite vor fi insotite de referate de opinie intocmite de compartimentele de audit care vor contine evaluari si aprecieri cel putin cu privire la:
Ø dimensionarea veniturilor bugetare (riscul nerealizarii veniturilor);
Ø dimensionarea si fundamentarea cheltuielilor bugetare;
Ø fundamentarea investitiilor si achizitiilor publice, etc. .
5. Planul de audit public intern poate suferi modificari pe parcursul derularii lui, in principal, datorita:
Ø identificarii unor obiective, activitati, operatiuni, a caror auditare apare ca avand o valoare semnificativa importanta;
Ø modificarilor legislative sau organizatorice importante;
Ministerul Finantelor Publice care indruma metodologic activitatea de audit public intern din toate institutiile publice, poate stabili anumite tematici generale de control, derivate din necesitatile proprii de analiza, evaluare si diagnosticare a activitatii institutiilor publice.
6. De asemenea, compartimentul de audit public intern are sarcina de a intocmi si transmite lucrarile solicitate de catre Directia Audit public intern si Control din cadrul ministerului.

Art 20 - Atributiile Compartimentului Relatii cu publicul:
1. raporteaza lunar Compartimentului presa si informatii publice din minister activitatea in domeniul relatiilor cu mass-media a DDFSS ;
2. stabileste si pastreaza comunicarea cu reprezentantii mass-media locala (presa scrisa si electronica) utilizeaza aceste relatii pentru a putea fi la curent cu cerintele, preocuparile, pozitia acesteia, precum si pentru a cunoaste modul in care presa percepe politica, programul si activitatile DDFSS ;
3. monitorizeaza si informeaza zilnic conducerea DDFSS cu privire la articolele aparute in mass-media locala despre activitatea directiei, prin revista presei. Dupa realizarea revistei presei, se va transmite Compartimentului presa si informatii publice din minister, prin fax, pentru a fi prezentata ministrului ;
4. redacteaza si monitorizeaza comunicatele de presa, declaratiile si discursurile directorului executiv, informatiile destinate mass-media;
5. urmareste solutionarea si redactarea in termen a raspunsurilor la petitii, le expediaza si se ocupa de clasarea si arhivarea lor;
6. indeplineste atributiile ce revin din prevederile prevazute de Ordonanta Guvernului nr.27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. indeplineste atributiile ce revin din prevederile prevazute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.


Art.21 - Compartimentul informatica are urmatoarele atributii:
1. dezvolta programe si aplicatii de interes local pentru sau împreuna cu personalul specializat din celelalte compartimente ale directiei;
2. asigura utilizarea sistemelor informatice si a standardelor de exploatare stabilite de serviciul de informatica din minister;
3. asigura întretinerea si actualizarea bazelor de date;
4. asigura testarea si exploatarea produselor program realizate de serviciul de informatica din Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, produse de nivel national;
5. realizeaza, la solicitarea directorului executiv al directiei sau a altor factori de decizie, studii si statistici;
6. asigura administrarea retelei de calculatoare a directiei, unde este cazul;
7. elaboreaza analize privind necesarul de echipamente si programe pentru compartimentele Directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala;
8. asigura pentru personalul din cadrul directiei, instruirea privind echipamentele de calcul;
9. asigura in limita resurselor disponibile întretinerea tehnica a calculatoarelor din dotare;
10. raspunde oricaror solicitari venite din partea conducerii directiei privind alte activitati care utilizeaza tehnologiile informatiei;
11. mentine legatura permanenta cu serviciul de informatica din Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pentru armonizarea activitatilor de pe plan judetean cu strategia pe termen lung de informatizare a ministerului;
12. întretine relatii de colaborare cu compartimentele similare din celelalte judete si cu firme de specialitate.

2. Compartimentele subordonate directorului executiv adjunct economic


Art.22 - Compartimentul resurse umane are urmatoarele atributii:
1. efectueaza toata gama de lucrari de evidenta si miscarea personalului din directie;
2. efectueaza activitati de selectie, incadrare, promovare a personalului;
3. intocmeste, completeaza si gestioneaza carnetele de munca pentru salariatii directiei;
4. intocmeste dosarele de pensionare ale salariatilor directiei;
5. verifica pe baza condicilor de prezenta intocmirea fiselor de pontaj a personalului, tine evidenta concediilor medicale, a concediilor de odihna, a concediilor fara plata aprobate si a absentelor nemotivate;
6. elaboreaza si propune reguli de acces in incinta, in zilele de lucru, precum si in cele in care, potrivit legii nu se lucreaza;
7. tine evidenta deciziilor emise si aprobate de director;
8. aplica reglementarile in vigoare privind structura organizatorica, statele de functii si de personal ale personalului din directie;
9. asigura necesarul de personal pe functii si specialitati pentru personalul din directie;
10. solicita si pastreaza dosarele functionarilor publici, din cadrul directiei ;
11. organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor vacante ;
12. asigura formarea profesionala continua fie prin dezvoltarea competentelor profesionale deja dobândite, fie prin dobândirea de noi competente.
13. alte atributii specifice stabilite pe linie ierarhica .


Art.23 - Compartimentul financiar - contabil are in principal urmatoarele atributii:
1. asigura buna organizare si desfasurare a activitatii financiar-contabile a directiei, in conformitate cu dispozitiile legale;
2. asigura efectuarea achizitiilor si derularea investitiilor institutiei;
3. elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli al directiei, urmarind executia si mentinerea echilibrului financiar, furnizand in orice moment, informatiile necesare privind patrimoniul si executia bugetului de venituri si cheltuieli;
4. organizeaza si exercita controlul financiar propriu sub forma controlului preventiv in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru fondurile alocate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, privind utilizarea acestora conform legii, pentru activitatea proprie;
5. organizeaza si efectueaza inventarierea patrimoniului in conformitate cu prevederile legale;
6. intocmeste si transmite la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, spre aprobare, propuneri de plan privind lista lucrarilor de investitii, constructii-montaj, reparatii capitale la mijloacele fixe si obiectele de inventar, asigura si urmareste finantarea si decontarea acestora in limita valorilor aprobate si a prevederilor bugetare;
7. urmareste si inregistreza miscarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar cat si casarea acestora;
8. bugetele locale, precum si intocmirea lunara a conturilor de executie si trimestrial solicita alimentarea cu credite a actiunilor de asistenta sociala din bugetul de stat si bilanturile contabile;
9. asigura si verifica fundamentarea lunara a creditelor solicitate catre ordonatorul principal pentru activitatea curenta, investitii, prestari de alocatii sociale;
10. organizeaza tinerea la zi a evidentei contabile pentru activitatea proprie, fond stimulente si in domeniul de asistenta sociala;
11. solicita ordonatorului principal, creditele lunare pentru activitatea curenta, investitii, si prestatii de alocatii sociale.

3. Compartimentele subordonate directorului executiv adjunct de asistenta sociala

Art 24 - Atributiile Compartimentului monitorizare prestatii si servicii sociale:
1. colaboreaza la elaborarea planului judetean si respectiv al municipiului Bucuresti pentru dezvoltarea strategiilor locale de interventie în sprijinul persoanelor aflate în dificultate, inclusiv la elaborarea si actualizarea planului judetean de combatere a excluziunii sociale ;
2. realizeaza studii, evaluari si sinteze privind aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si a Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;
3. colecteaza informatii din domeniul asistentei sociale si evalueaza la nivel teritorial, impactul politicilor sociale asupra categoriilor defavorizate ale populatiei;
4. prelucreaza datele din domeniul asistentei sociale la nivelul judetului si le transmite periodic Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pentru urmarirea indicatorilor sociali;
5. acorda, la cerere, asistenta de specialitate institutiilor de asistenta sociala din unitatile administrativ-teritoriale;
6. colaboreaza cu primariile si organizatiile nonguvernamentale în solutionarea unor cazuri sociale deosebite, precum si pentru initierea si dezvoltarea de programe de servicii sociale pentru grupuri si persoane defavorizate;
7. participa la grupuri de lucru cu reprezentantii organelor administratiei publice locale ;
8. acrediteaza furnizorii de servicii sociale, inclusiv personalul specializat care acorda servicii sociale potrivit legislatiei în vigoare;
9. participa la implementarea programelor cu finantare externa sau interna derulate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, precum si la derularea de programe pilot, inclusiv la cele privind informatizarea sistemului de monitorizare si plata a unor drepturi sociale;
10. evalueaza si controleaza calitatea serviciilor sociale realizate de catre : institutiile de asistenta sociala, organizatiile neguvernamentale în cadrul programelor derulate, toti furnizorii de servicii sociale;
11. întocmeste rapoarte de evaluare si note de oportunitate cu privire la serviciile sociale asigurate de catre organizatiile neguvernamentale;
12. controleaza respectarea standardelor de calitate privind serviciile sociale;
13. organizeaza si asigura prin reateaua de formatori, formarea profesionala a personalului implicat în activitatile de asistenta sociala;
14. participa la comisiile de mediere privind serviciile sociale si alte drepturi de asistenta sociala si securitate familiala .

Art 25 - Atributiile Compartimentului finantare asistenta sociala
1. aplica prevederile actelor normative privind acordarea drepturilor la prestatii de asistenta sociala, precum si metodologia stabilita în acest domeniu;
2. identifica familiile si persoanele singure aflate în dificultate prin evaluarea situatiei socio-economice a acestora pe baza de ancheta sociala; propune, în conditiile legii, masuri de asistenta sociala pentru prevenirea/diminuarea consecintelor unor evenimente considerate drept riscuri sociale;
3. organizeaza primirea si înregistrarea cererilor privind acordarea dreptului la prestatii de asistenta sociala, verifica documentele justificative prezentate de catre solicitanti;
4. analizeaza documentatia pentru deschiderea dreptului la prestatii de asistenta sociala, în care scop verifica:
Ø îndeplinirea conditiilor pentru acordarea dreptului;
Ø existenta actelor doveditoare privind componenta familiei;
Ø stabilirea datei de începere a platilor, modificarea sau sistarea dreptului;
5. întocmeste si înainteaza directorului executiv pentru apobare documentatia privind deschiderea/sistarea/încetarea dreptului la prestatiile reglementate de lege;
6. organizeaza si urmareste plata drepturilor de asistenta sociala, se preocupa de asigurarea fondurilor necesare, în care scop :
Ø întocmeste executia bugetara privind creditele bugetare, fundamenteaza necesarul de credite pe subcapitole de chetuieli, pe care îl transmite pâna cel târziu în data de 10 a lunii pentru luna urmatoare la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
Ø organizeaza tinerea la zi a evidentei contabile privind plata drepturilor la prestatii de asistenta sociala potrivit reglementarilor legale în vigoare;
Ø urmareste platile din extrasele de cont;
Ø întocmeste lunar balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice;
Ø întocmeste, trimestrial, darea de seama contabila si o transmite Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
7. organizeaza arhiva si pastreaza dosarele titularilor de prestatii de asistenta sociala si prestatii familiale inclusiv arhiva financiara; asigura accesul la arhiva activa în vederea solutionarii problemelor cetatenilor;
8. raspunde în scris si verbal la solicitarile beneficiarilor de prestatii cu privire la plata unor drepturi restante sau sistarea platii, prin consultarea informatiilor din baza de date si din dosarul personal;
9. exercita controlul financiar preventiv pentru documentele contabile elaborate;
10. analizeaza modul de desfasurare a platii drepturilor de asistenta sociala împreuna cu reprezentantii Companiei Nationale “Posta Româna “si reordonanteaza plata mandatelor postale returnate de oficiile postale;
11. verifica lunar documentele financiar-contabile prezentate de asociatiile si fundatiile care beneficiaza de subventii de la bugetul de stat si fundamenteaza nivelul subventiei pentru perioada urmatoare si modul de utilizare a fondurilor repartizate cu acesta destinatie;
12. efectueaza anchete sociale în legatura cu acordarea unor prestatii familiilor sau persoanelor care au în întretinere copii si propune, dupa caz, comisiei judetene pentru protectia copilului, masuri în interesul superior al copiilor;
13. colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru prevenirea si, dupa caz, recuperarea debitelor cu titlu de prestatii de asistenta sociala;
14. colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru finantarea unor constructii, reparatii, amenajari si modernizari a institutiilor de asistenta sociala;
15. urmareste si avizeaza decontarea lucrarilor finantate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.118/1999 aprobata prin Legea nr.366/2001;
16. prezinta organelor de control abilitate documentele de evidenta contabila întocmite, precum si situatii centralizatoare solicitate de acestea;
17. participa la comisiile de mediere privind serviciile sociale si alte drepturi de asistenta sociala si securitate familiala .


Art 26 - Atributiile Compartimentului monitorizare programe pentru familie:
1. participa la aplicarea în teritoriu a strategiei si a programelor în domeniul îngrijirii si consilierii victimelor violentei în familie, transmise de Directia de politici pentru familie din cadrul ministerului;
2. asigura îndrumarea metodologica, coordoneaza si controleaza activitatea institutiilor de asistenta sociala care asigura protectie, gazduire, îngrijire si consiliere membrilor de familie si victimelor violentei în familie, în teritoriu;
3. asigura îndrumarea metodologica, coordoneaza si controleaza activitatea altor institutii de asistenta sociala din domeniul violentei în familie din teritoriu;
4. colaboreaza cu administratia publica locala si alte institutii la implementarea programelor de planificare si educatie familiala;
5. aplica în teritoriu programe cu finantare internationala din domeniul de activitate, inclusiv cele privind informatizarea sistemului de monitorizare a alocatiilor si indemnizatiilor familiale;
6. elaboreaza materiale si statistici din domeniul politicilor privind familia solicitate de Directia politici pentru familie din cadrul ministerului;
7. participa în comisii a caror activitate priveste initierea si implementarea de programe teritoriale în domeniul politicilor familiale;
8. participa la grupuri de lucru cu reprezentantii organelor administratiei publice locale, precum si cu parteneri sociali si reprezentanti ai societatii civile pe probleme din domeniul politicilor familiale;
9. colecteaza informatii din domeniul politicilor familiale, evalueaza la nivel teritorial, impactul politicilor familiale asupra populatiei;
10. organizeaza si asigura prin reateaua de formatori, formarea profesionala a personalului implicat în activitatile privind politicile familiale;
11. prelucreaza datele din domeniul politicilor familiale la nivelul judetului ;
12. participa la comisiile de mediere privind securitatea familiala ;
13. întocmeste rapoarte de evaluare si note de oportunitate cu privire la serviciile sociale de consiliere familiala asigurate de catre organizatiile neguvernamentale;
14. acorda, la cerere, asistenta de specialitate privind politicile familiale, institutiilor de asistenta sociala din unitatile administrativ-teritoriale, precum si tuturor formelor organizate ale societatii civile care se adreseaza directiei.

 

| sus |

Capitolul VI

Dispozitii finale

Art.27 – Toti salariatii din Directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala au urmatoarele obligatii:
a) sa asigure realizarea la timp si de calitate a tuturor sarcinilor specifice stabilite de conducerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
b) sa respecte si sa aplice intocmai procedurile legale in vigoare;
c) sa manifeste solicitudine fata de institutiile, agentii economici si persoanele cu care colaboreaza, precum si fata de salariatii acestora.

Art.28 – In caz de accidente sau incidente la locul de munca in conformitate cu prevederile Legii nr.90/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si normele metodologice de aplicare, se va actiona:
a) toate accidentele survenite in timpul serviciului, mai ales cele cu consecinte grave, vor fi declarate imediat organului de drept. Aceleasi reguli vor fi respectate si in cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de munca si invers;
b) accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal, precum si accidentul colectiv, vor fi comunicate de indata la cabinetul ministrului sau inlocuitorului de drept, Inspectiei muncii, Inspectoratelor teritoriale de munca, precum si organelor de urmarire penala competente, potrivit legii.

Art.29 – Pe baza prezentului regulament directorul executiv avizeaza in colegiul directiei propriul regulament de organizare si functionare;

Art.30 – Prevederile prezentului regulament se completeaza cu alte atributii si dispozitii legale ce privesc organizarea, functionarea si atributiile Directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala.

Art.31 – In baza prevederilor regulamentului de organizare si functionare se vor intocmi fisele de post corespunzatoare.

Art.32 – Personalul Directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala, indiferent de functia pe care o ocupa, este obligat sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului regulament.

Art.33 – Prezentul regulament de organizare si functionare este aprobat in baza art.26 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Ordinul nr.680/2003 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.

 

AUTOR: Directia Generala Resurse Umane

| sus |

                                                                                                                                                                                                                               

 
 


2003, Directia Muncii - Baia Mare. All rights reserved.