|   home   
|   Structura organizatorica   
|   Indicatori performanta   
|   Despre noi   |
 

CERERI

- alocatii de stat pentru copii
- alocatii pentru persoane cu HIV sau bolnave SIDA pentru adulti
- alocatii pentru persoane cu HIV sau bolnave SIDA pentru copii
- alocatii complementare/alocatii de sustinere pentru familia monoparentala

ALOCATII DE STAT PENTRU COPII

Download: Cerere de alocatii de stat pentru copil - (180 Kb)

| sus |

INDEMNIZATIA DE HRANA LUNARA

Beneficiaza de indemnizatie de hrana lunara adultii si copiii infestati cu HIV sau bolnavi de SIDA, denumita in continuare indemnizatie de hrana lunara, atat pe perioada cat sunt internati sau institutionalizati cat si in ambulatoriu.
Indemnizatiile de hrana lunare se efectueaza pa baza de cerere insotita de copia actului de identitate si a certificatului medical sau adeverintei eliberate de medicul specialist, iar plata se face din bugetul de stat alocat de MMSSF, prin directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala teritoriale.
Cuantumul indemnizatiei lunare de hrana cuvenite adultilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA, internati, institutionalizati si din ambulatoriu este de 77.000 lei/zi.
(2) Cuantumul indemnizatiei lunare de hrana cuvenite copiilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA, internati, institutionalizati si din ambulatoriu este de 57.000 lei/zi.
Sumele reprezentând cuantumul indemnizatiilor lunare de hrana se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Plata indemnizatiilor lunare de hrana se efectueaza prin directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti.
Autoritatea coordoneaza la nivel central activitatile de protectie speciala si promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, elaboreaza politicile, strategiile si standardele în domeniul promovarii drepturilor persoanelor cu handicap, asigura urmarirea aplicarii reglementarilor din domeniul propriu si controlul activitatilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap.
Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, Autoritatea îndeplineste urmatoarele functii:
a) de strategie - prin care asigura fundamentarea, elaborarea, supunerea spre aprobare Guvernului, precum si aplicarea strategiei nationale în domeniu si a programelor de reforma în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, cu respectarea tratatelor internationale la care România este parte;
b) de reglementare - prin care asigura elaborarea cadrului normativ necesar în vederea realizarii obiectivelor Strategiei nationale privind protectia speciala si integrarea sociala a persoanelor cu handicap si armonizarii legislatiei interne cu principiile si normele tratatelor internationale la care România este parte;
c) de administrare - prin care asigura gestionarea bunurilor din domeniul public si privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosinta, dupa caz;
d) de autoritate de stat - prin care exercita controlul asupra modului în care sunt respectate si promovate de catre institutiile publice si celelalte persoane juridice drepturile persoanelor cu handicap în conformitate cu legislatia în vigoare;
e) de reprezentare - prin care asigura, în domeniul sau de activitate, reprezentarea pe plan intern si extern a statului român.
(2) În îndeplinirea atributiilor de control ce îi revin Autoritatea are dreptul sa solicite informatii si documente, în conditiile legii, de la orice persoana juridica publica sau privata ori persoane fizice implicate în sfera sa de competenta, acestea având obligatia de a le pune la dispozitie în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitarii.
În structura Autoritatii functioneaza Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumita în continuare Comisia superioara, cu activitate decizionala în solutionarea contestatiilor la certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Download: Cerere pentru acordarea indemnizatiei de hrana adulti - (84 Kb)

Download: Cerere pentru acordarea indemnizatiei de hrana copii - (92 Kb)

| sus |

ALOCATII COMPLEMENARE SI MONOPARENTALE

Beneficiaza de alocatia familiala complementara, în conditiile prezentei ordonante de urgenta, familiile formate din sot, sotie si copiii în vârsta de pâna la 18 ani aflati în întretinerea acestora, care locuiesc împreuna.
Alocatia familiala complementara se acorda lunar familiilor, daca aceastea realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pâna la 1,5 milioane lei.
Beneficiaza de alocatie de sustinere familiile formate din persoana singura si copiii în vârsta de pâna la 18 ani aflati în întretinere si care locuiesc împreuna cu aceasta, denumite familii monoparentale.
Alocatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda pe baza de cerere însotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia.
Alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere sunt forme de sprijin cu destinatie speciala acordate din bugetul de stat si nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi si obligatii si se supun executarii silite în conditiile dispozitiilor privind executarea silita a creantelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor platite necuvenit cu acest titlu.
Plata drepturilor pentru alocatia familiala complementara sau alocatia de sustinere se asigura de catre directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene.
Fondurile pentru plata alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere, precum si pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii conditiilor si stabilirea drepturilor la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere se suporta din bugetul local al unitatilor administrativ-teritoriale.

Download: Cerere pentru acordarea alocatiei familiale complementare/alocatiei
         de sustinere pentru familia monoparentala
- (427 Kb)

| sus |

 

 

 


 
 


2003, Directia Muncii - Baia Mare. All rights reserved.