|   home   
|   Despre noi   
|   Structura organizatorica    |   Indicatori performanta   |
 

ATRIBUTII BIROU LEGISLATIE


Potrivit HG nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare a DGMSS Maramures, în structura acestei institutii functioneaza Biroul Legislatie, Contencios, Salarizare,Conflicte si Contracte colective de munca, având urmatoarele atributii:

1. În domeniul legislatiei muncii
- îndruma si sprijina aplicarea unitara a prevederilor din legislatia muncii si solidaritatii sociale, referitor la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului individual de munca, contractul colectiv de munca, timpul de munca si odihna, disciplina muncii, raspunderea disciplinara si raspunderea materiala, carnetul de munca, conditiile de valabilitate a actelor de dovedire a vechimii in munca, precum si alte drepturi de personal, în unitatile din sectorul public potrivit competentei ce rezulta din actele normative in vigoare.
- organizeaza actiuni de instruire cu factorii interesati pentru cunoasterea si insusirea dispozitiilor legale din domeniul legislatiei muncii si protectiei sociale;


2. În domeniul salarizarii
- urmareste la agentii economici respectarea salariului minim brut pe economie;
- verifica respectarea prevederilor legale cu privire la modul de reancadrare si calculare a drepturilor salariale, pentru personalul din unitatile bugetare;
- organizeaza intalniri cu personalul de specialitate al agentilor economici pentru prelucrarea noilor reglementari din domeniul salarizarii;
- acorda asistenta de specialitate in domeniul salarizarii si la solicitarea institutiilor publice si a persoanelor fizice angajate in sectorul bugetar;
- analizeaza aspecte reiesite din corespondenta cu persoanele fizice din diferite unitati bugetare, referitor la modul de aplicare a reglementarilor in domeniul salarizarii si ia masuri de respectare a prevederilor legale in domeniul salarizarii;
- asigura colectarea si prelucrarea informatiilor cu privire la salarizarea personalului din sectorul bugetar si elaboreaza materiale documentare cu privire la aceste probleme;
- verifica modul de salarizare a personalului din institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare si asigura respectarea cadrului legal.
- urmareste modul de stabilire potrivit legii a cheltuielilor de personal in sectorul monopolist, de asemenea, urmareste realizarea cresterii salariului mediu numai pe principii economice, in corelatie cu volumul productivitatii sau a altor indicatori de eficienta, potrivit celor prevazute in legea bugetului si respectiv in bugetele de venituri si cheltuieli;
- coordoneaza activitatea de control cu privire la respectarea in plata a salariului de baza minim brut pe tara, informeaza periodic Directia venituri salariale din minister asupra aspectelor constatate si propune masuri de eliminare a fenomenelor negative;
- colaboreaza cu celelalte compartimente de specialitate din Directia de munca si solidaritate sociala la stabilirea drepturilor salariale ce se iau in considerare la determinarea bazei de calcul a diferitelor drepturi, cum ar fi: pensia pentru limita de varsta, invaliditate, etc. indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca; indemnizatia de somaj; alte indemnizatii pentru anumite situatii specifice;
- asigura asistenta de specialitate in domeniul salarizarii, la solicitatea persoanelor fizice angajate la societati comerciale, companii nationale si regii autonome;
- analizeaza aspectele reiesite din scrisorile adresate Directiei de munca si solidaritate sociala de salariatii din diferite sectoare de activitate cu privire la modul de aplicare a reglementarilor din domeniul salarizarii si ia masuri de eliminare a unor aplicari gresite.
- participa in cadrul organismelor cu structura bilaterala, ca mediatori abilitati, cu ocazia negocierii drepturilor salariale, ce se acorda prin contractele colective de munca la nivel de unitate;
- acorda asistenta de specialitate la cererea partenerilor sociali in procesul negocierilor salariale la nivel de unitati economice;
- acorda asistenta de specialitate partenerilor sociali in cazul unor conflicte de munca pe probleme de salarizare.
- promoveaza in teritoriu politica salariala a Guvernului, asigura popularizarea, insusirea si aplicarea corecta a legislatiei din acest domeniu si organizeaza actiuni de indrumare si control la agentii economici si institutii publice pe linia acordarii drepturilor salariale si a garantarii in plata salariului minim brut pe tara;


3. În domeniul Contractelor colective de munca
- la solicitarea factorilor interesati, sprijina si acorda asistenta de specialitate la negocierea Contractelor colective de munca,
- urmareste daca Contractele colective de munca au fost încheiate, modificate, suspendate sau înceteaza in conditiile legii ;
- opereaza la zi actele necesare privind înregistrarea, încheierea, modificarea si încetarea Contractelor colective de munca;

Potrivit prevederilor Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, orice societate care are peste 21 de salariati, are obligatia de a initia negocieri colective. Neîndeplinirea acestei sarcini constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda .

Art. 1 alin 1 din Legea nr. 130/1996 defineste contractul colectiv de munca ca fiind “ conventia încheiata între patron sau organizatia patronala, pe de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori în alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca “.

Prin încheierea contractelor colective de munca se urmareste promovarea unor relatii de munca echitabile, de natura sa asigure protectia sociala a salariatilor, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munca, ori evitarea declansarii grevelor.

Ca orice contract , si contractul colectiv presupune autonomia de vointa a partenerilor sociali între care se încheie, prin aplicarea principiului libertatii contractuale , el reprezentând legea partilor. În acest sens art. 7 alin 2 din legea nr. 130/1996 prevede : “contractele colective de munca încheiate cu respectarea dispozitiilor legale constituie legea partilor “ .

Legea este cea care stabileste cadrul general al raporturilor de munca, contractele colective de munca la anumite niveluri concretizeaza si dezvolta dispozitiile legale într-un grad mai mare sau mai mic de generalizare, iar contractul individual de munca , concretizeaza prevederile contractului colectiv pentru fiecare salariat în parte .

Contractele individuale de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective, iar acestea , la rândul lor, nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective încheiate la nivel superior .

4. În domeniul conflictelor colective de munca
- organizeaza activitatile specifice directiei de acordare a asistentei si consultantei de specialitate persoanelor juridice si fizice , de prevenire si conciliere a conflictelor de munca si de solutionare conform legii, informand MMSS asupra modului de solutionare;
- îndeplineste atributiile legale ce-i revin pentru solutionarea conflictelor de interese (inclusiv tinerea la zi si transmiterea la MMSS în forma convenita a acestora);
- îndeplineste lucrari de pregatire a comisiilor de arbitraj si mediere luand legatura cu organizatiile sindicale si patronale locale, transmitand propunerile respective Directiei juridice din Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;
- transmite trimestrial situatia grevelor declansate în judet
- constata si sanctioneaza in baza imputernicirii ministrului muncii contraventiile prevazute de art.5 din Legea nr. 130/1996 si art. 88 din Legea nr. 168/1999;

Conflictele de munca sunt acele conflicte dintre salariati si unitatile la care sunt încadrati , cu privire la interesele cu caracter profesional , social sau economic ori la drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca ( art. 3 Legea nr. 168/1999).

Conflictele de interese sunt acele conflicte de munca ce au ca obiect stabilirea conditiilor de munca cu ocazia negocierii contractului colectiv de munca ; sunt conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional , economic sau social ale salariatilor

Nu pot fi declansate conflicte de interese pe durata valabilitatii unui c.c.m. – art. 13 (ex. Unitatea nu îsi îndeplineste obligatiile prevazute de lege pt. a începe negocierile anuale obligatorii- art.12 lit. d )

Nu pot face obiectul conflictului de interese revendicarile pentru care este necesara adoptarea unei legi sau a altui act normativ .

Conflictele de drepturi – au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligatii decurgând din legi sau alte acte normative , contracte colective sau individuale de munca.
- conflicte în legatura cu încheierea , executarea , modificarea , suspendarea si încetarea contractelor individuale de munca ( Tribunal)
- conflicte în legatura cu executarea contractelor colective de munca ( Judecatorie- art. 34 Legea nr. 130/1996)


5. Activitatea de reconstituire a vechimii în munca si de stabilire a drepturilor prevazute de DL 118/1990
- participa la activitatea comisiei de reconstituire a vechimii în munca si a comisiei de stabilire a drepturilor reglementate prin DL nr. 118/1990;


Potrivit DL 118/1990, beneficiaza de drepturile prevazute de acest act normativ persoanele care dupa data de 6 martie 1945, pe motive politice:
a) a executat o pedeapsa privativa de libertate în baza unei hotarâri judecatoresti ramase definitiva sau a fost lipsita de libertate în baza unui mandat de arestare preventiva pentru infractiuni politice;
b) a fost privata de libertate în locuri de detinere în baza unor masuri administrative sau pentru cercetari de catre organele de represiune;
c) a fost internata în spitale de psihiatrie;
d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
e) a fost stramutata într-o alta localitate.


De aceleasi drepturi beneficiaza si persoana care:
a) a fost deportata în strainatate dupa 23 august 1944;
b) a fost constituita în prizonier de catre partea sovietica dupa data de 23 august 1944 ori, fiind constituita ca atare, înainte de aceasta data, a fost retinuta în captivitate dupa încheierea armistitiului.Potrivit Decretului nr. 92/1976, reconstituirea vechimii în munca se poate realiza în temeiul unei cereri adresate comisiei competente, dupa locul unde solicitantul îsi are domiciliul, însotite de înscrisuri din care sa rezulte ca între partile aratate în cerere a existat un raport de munca, precum si de dovezi care sa confirme ca nu s-au putut obtine actele necesare dovedirii situatiilor ce urmeaza a se stabili de catre comisie.

Prin cerere se vor indica cel putin doua persoane pentru fiecare perioada reconstituita, dintre cele care dovedesc cu acte ca au lucrat în aceeasi perioada si unitate cu solicitantul.

6. Activitatea de contencios
- îndeplineste atributiile de birou juridic pentru directie precum si prin delegare pentru minister;
- redacteaza actiunile în care directia are calitate procesuala de reclamant;
- redacteaza în conformitate cu prevederile codului de procedura civila întampinarile în care directia are calitate procesuala de pârât (calitate procesuala pasiva);

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 
 


2003, Directia Muncii - Baia Mare. All rights reserved.